2 Peter
2 Peter 1:1-3:18
Because our lives have an overriding purpose (ch 1), we need to recognize (ch 2) and respond rightly to (ch 3) obstacles to that purpose.
#purpose
Published December 28th, 2016
Author
Share / Groups / About Author
Discourse
Discourse
editing
NT
2 Peter 1:1-3:18
esv
na28
Simeon 1 Peter, a servant 2 and apostle of Jesus Christ, To those
Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς
who have obtained a a faith of equal standing with ours
ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν
b by the righteousness of our c God and Savior Jesus Christ:
ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
actionmanner
ideaexplanation
d May grace and peace be multiplied to you
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
e in the knowledge of God and of Jesus our Lord.
ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
actionpurpose
His divine power has granted to us all things
Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ
that pertain to life and godliness,
τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης
through the knowledge of him
διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ
f who called us to 1 his own glory and excellence, 2
καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ,
by which he has granted to us his precious and very great promises,
διʼ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται,
so that through them you may become g partakers of the divine nature,
ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως
h having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.
ground
actionresult
For this very reason, make every effort
Καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες
to supplement your faith i with virtue, 1
ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν,
and virtue j with knowledge,
ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,
and knowledge with self-control,
ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν,
and self-control k with steadfastness,
ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν,
and steadfastness with godliness,
ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,
and godliness l with brotherly affection,
ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν,
and brotherly affection m with love.
ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.
progression
inference
For if these qualities 1 are yours and are increasing,
ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα
they keep you from being ineffective or n unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν•
conditional
For whoever lacks these qualities
ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα,
is so nearsighted that he o is blind,
τυφλός ἐστιν μυωπάζων,
having forgotten that he was p cleansed from his former sins.
λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.
Therefore, brothers, 1 be all the more diligent
διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε
to confirm your calling and q election,
βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι•
for if you practice these qualities
ταῦτα γὰρ ποιοῦντες
r you will never fall.
οὐ μὴ πταίσητέ ποτε.
For in this way there will be richly provided for you s an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Therefore I intend t always
Διὸ μελλήσω ἀεὶ
to remind you of these qualities,
ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων
though you know them
καίπερ εἰδότας
and are established in u the truth that you have.
καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.
concessive
I think it right,
δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι,
as long as I am in this v body, 1
ἐφʼ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι,
temporal
w to stir you up
διεγείρειν ὑμᾶς
by way of reminder,
ἐν ὑπομνήσει,
x since I know
εἰδὼς
that the putting off of my body will be soon,
ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου
y as our Lord Jesus Christ made clear to me.
καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι,
And I will make every effort
σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς
so that after my departure
μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον
you may be able at any time to recall these things.
τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.
For we did not follow z cleverly devised a myths
Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες
when we made known to you
ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν
b the power and c coming of our Lord Jesus Christ,
τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν
but d we were eyewitnesses of his majesty.
ἀλλʼ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
negativepositive
For when he received honor and glory from God the Father,
λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν
and the voice was borne to him by the Majestic Glory,
φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης•
e “This is my beloved Son, 1
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν
with whom I am well pleased,”
εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα,
series
we ourselves heard this very voice
καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν
borne from heaven,
ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν
for we were with him on f the holy mountain.
σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει.
And g we have
καὶ ἔχομεν
the prophetic word more fully confirmed,
βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον,
to which you will do well
ᾧ καλῶς ποιεῖτε
to pay attention
προσέχοντες
h as to a lamp shining in a dark place,
ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ,
until i the day j dawns
ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ
and the morning star rises in your hearts,
καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,
knowing this first of all,
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
that no prophecy of Scripture comes from someone’s own interpretation.
ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται•
For k no prophecy was ever produced by the will of man,
οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ,
but men spoke from God
ἀλλʼἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.
l as they were carried along by the Holy Spirit.
ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι
But m false prophets also arose among the people,
Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ,
n just as there will be false teachers among you,
ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι,
comparison
who will o secretly bring in destructive heresies,
οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας
even denying the Master p who bought them,
καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι.
bringing upon themselves swift destruction.
ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν,
And many will follow their sensuality,
καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις
and because of them the way of truth q will be blasphemed.
διʼ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται,
And r in their greed they will exploit you s with false words.
καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται,
t Their condemnation from long ago is not idle,
οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ
and their destruction is not asleep.
καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει.
For if God did not spare u angels
Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων οὐκ ἐφείσατο
when they sinned,
ἁμαρτησάντων
but v cast them into hell 1 and committed them to chains 2 of gloomy darkness w to be kept until the judgment;
ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,
if he did not spare the ancient world,
καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο
but x preserved Noah, a herald of righteousness, with seven others,
ἀλλʼ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα
when he brought y a flood upon the world of the ungodly;
ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,
if by z turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes
καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας
he condemned them to extinction,
[καταστροφῇ] κατέκρινεν
a making them an example of b what is going to happen to the ungodly; 1
ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς,
and c if he rescued righteous Lot,
καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον
greatly distressed
ἐρρύσατο
by the sensual conduct of the wicked
ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς •
(for as that righteous man lived among them day after day,
ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας
d he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds
ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν•
that he saw and heard);
βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ
then e the Lord knows
οἶδεν κύριος
how to rescue the godly from trials, 1
εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι,
and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment,
ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,
and especially f those who indulge 1 in the lust of defiling passion
μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους
and g despise authority.
καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας.
Bold and willful, they do not tremble
τολμηταὶ αὐθάδεις, οὐ τρέμουσιν
g as they blaspheme the glorious ones,
δόξας βλασφημοῦντες,
h whereas angels, though greater in might and power,
ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες
do not pronounce a blasphemous judgment against them before the Lord.
οὐ φέρουσιν κατʼ αὐτῶν παρὰ κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν.
i But these, like irrational animals,
Οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα
j creatures of instinct,
γεγεννημένα φυσικὰ
born to be caught and destroyed,
εἰς ἅλωσιν καὶ φθορὰν
blaspheming about matters of which they are ignorant,
ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες,
will also be destroyed in their destruction,
ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται
suffering wrong as k the wage for their wrongdoing.
ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας,
They count it pleasure l to revel in the daytime.
ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν,
They are blots and blemishes, reveling in their deceptions, 1
σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν
while m they feast with you.
συνευωχούμενοι ὑμῖν,
They have eyes full of adultery,
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος
n insatiable for sin.
καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας,
generalspecific
They entice unsteady souls.
δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους,
They have hearts o trained in greed.
καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες,
p Accursed children!
κατάρας τέκνα•
Forsaking the right way,
καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν
q they have gone astray.
ἐπλανήθησαν,
They have followed r the way of Balaam, the son of Beor,
ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ,
who loved s gain from wrongdoing,
ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
but was rebuked for his own transgression;
ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας•
t a speechless donkey spoke with human voice
ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν
and restrained the prophet’s madness.
τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.
u These are waterless springs and mists
οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι
driven by a storm.
ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι,
v For them the gloom of utter darkness has been reserved.
οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.
For, w speaking loud boasts of folly,
ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι
they entice by sensual passions of the flesh
δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις
those who are barely x escaping from
τοὺς ὄντως ἀποφεύγοντας
those who live in error.
τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,
locative
They promise them y freedom,
ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι,
z but they themselves are slaves 1 of corruption.
αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς•
alternative
For whatever overcomes a person,
ᾧ γάρ τις ἥττηται,
to that he is enslaved.
τούτῳ δεδούλωται.
For if, a after they have escaped the defilements of the world
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου
b through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ,
ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
they are again entangled in them
τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες
and overcome,
ἡττῶνται,
c the last state has become worse for them than the first.
γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.
For d it would have been better for them
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς
never to have known the way of righteousness
μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης
than after knowing it
ἢ ἐπιγνοῦσιν
to turn back from e the holy commandment
ὑποστρέψαι ἐκ τῆς ἁγίας ἐντολῆς.
delivered to them.
παραδοθείσης αὐτοῖς
What the true proverb says
τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας
has happened to them:
συμβέβηκεν αὐτοῖς •
“The f dog returns to its own vomit,
κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα,
and the sow, after washing herself,
καί• ὗς λουσαμένη
returns to wallow in the mire.”
εἰς κυλισμὸν βορβόρου.
This is now the second letter that I am writing to you, beloved.
Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν,
In both of them g I am stirring up your sincere mind by way of reminder,
ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν
h that you should remember
μνησθῆναι
the predictions of i the holy prophets
τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν
and the commandment of the Lord and Savior through your apostles,
καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος,
knowing this first of all,
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
that scoffers will come j in the last days with scoffing,
ὅτι ἐλεύσονται ἐπʼ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν [ἐν] ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται
k following their own sinful desires.
κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
l They will say,
καὶ λέγοντες•
“Where is the promise of m his coming?
ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ;
For ever since the fathers fell asleep,
ἀφʼ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν,
all things are continuing as they were from the beginning of creation.”
πάντα οὕτως διαμένει ἀπʼ ἀρχῆς κτίσεως.
For they deliberately overlook this fact,
Λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας
that the heavens existed long ago,
ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι
and the earth n was formed out of water and through water o by the word of God,
καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ διʼ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ,
and that by means of these the world that then existed p was deluged with water
διʼ ὅν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς
and q perished.
ἀπώλετο•
But by the same word r the heavens and earth that now exist are stored up for fire,
οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ
being kept until the day of judgment
τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως
and s destruction of the ungodly.
καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
But do not overlook this one fact, beloved,
that with the Lord one day is as a thousand years,
and t a thousand years as one day.
u The Lord is not slow
to fulfill his promise
v as some count slowness,
but w is patient toward you, 1
x not wishing that any should perish,
but y that all should reach repentance.
But z the day of the Lord will come like a thief,
and then a the heavens will pass away with a roar,
and b the heavenly bodies 1 will be burned up
and dissolved,
and the earth and the works will be exposed.
that are done on it 2
Since all these things are thus to be dissolved,
c what sort of people ought you to be
in lives of holiness and godliness,
d waiting for
and hastening
the coming of the day of God,
because of which the heavens will be set on fire
and dissolved,
and e the heavenly bodies will melt
as they burn!
But according to his promise
we are waiting for f new heavens and a new earth
g in which righteousness dwells.
h Therefore, beloved, since you are waiting for these,
be diligent
to be found by him i without spot or j blemish, and k at peace.
And count l the patience of our Lord as salvation,
just as m our beloved brother Paul also wrote to you n according to the wisdom
given him,
as he does in all his letters
when he speaks in them of these matters.
o There are some things in them that are hard
to understand,
which the ignorant and unstable twist
to their own destruction,
p as they do the other Scriptures.
anticipationfulfillment
You therefore, beloved, q knowing this beforehand,
r take care
that you are not carried away
with the error of lawless people
and lose your own stability.
But s grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
t To him be the glory both now and to the day of u eternity. Amen.
na28
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.