Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
O privire asupra întregului capitol
1 Corinteni 12:1-31
Shared 24/11/2018; Updated 24/11/2018
Author
Share / Groups / About Author
Isus este Domn. Voi toți alcătuiți trupul lui Cristos. Totuși fiecare în parte sunteți mădulare absolut trebuincioase. Râvniți după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale și mai bună.
Isus este Domn. Voi toți alcătuiți trupul lui Cristos. Totuși fiecare în parte sunteți mădulare absolut trebuincioase. Râvniți după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale și mai bună.
editing
NT
1 Corinthians 12:1-31
esv
vdcc
Now m concerning 1 spiritual gifts, 2 brothers, 3 I do not want you to be uninformed .
În ce priveşte o darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă .
You know that n when you were pagans
Când eraţi păgâni, ştiţi
o you were led astray to p mute idols,
că p vă duceaţi la idolii q cei muţi,
however you were led .
după cum eraţi călăuziţi .
actionmanner
temporal
Therefore I want you to understand
De aceea vă spun
that q no one speaking in the Spirit of God
că r nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu,
ever says “Jesus is r accursed!”
nu zice: „Isus să fie anatema!”
conditional
and s no one can say “Jesus is Lord”
Şi nimeni s nu poate zice: „Isus este Domnul”
except in the Holy Spirit .
decât prin Duhul Sfânt .
negativepositive
ideaexplanation
inference
Now t there are varieties of gifts,
[ Acum ] Sunt t felurite daruri,
but u the same Spirit;
dar este acelaşi u Duh ;
concessive
and v there are varieties of service,
sunt v felurite slujbe,
but u the same Lord;
dar este acelaşi Domn ;
and there are varieties of activities,
sunt felurite lucrări,
but it is u the same God who empowers them all in everyone .
dar este acelaşi Dumnezeu , care w lucrează totul în toţi.
series
w To each is given the manifestation of the Spirit
Şi x fiecăruia i se dă arătarea Duhului
for the common good .
spre folosul altora .
actionpurpose
For to one is given through the Spirit the utterance of x wisdom, and to another the utterance of y knowledge according to the same Spirit, to another z faith by the same Spirit, to another a gifts of healing by the one Spirit, to another b the working of miracles, to another c prophecy, to another d the ability to distinguish between spirits, to another e various kinds of tongues, to another f the interpretation of tongues.
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească y despre înţelepciune; altuia, să vorbească z despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia a , credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul b tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia c , puterea să facă minuni; altuia prorocia d ; altuia e , deosebirea duhurilor; altuia, felurite f limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
All these are empowered by one and the same Spirit,
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh,
g who apportions to each one individually
care dă g fiecăruia în parte,
h as he wills .
cum h voieşte .
For just as i the body is one
Căci , după cum i trupul este unul
and has many members,
şi are multe mădulare ,
and all the members of the body, though many,
şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe,
are one body,
sunt un singur trup ,
j so it is with Christ.
tot aşa j este şi Hristos.
comparison
For k in one Spirit we were all baptized into one body—
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un k singur Duh , ca să alcătuim un singur trup,
l Jews or Greeks,
fie l iudei, fie greci,
slaves 1 or free—
fie robi, fie slobozi;
and m all were made to drink of one Spirit .
şi toţi m am fost adăpaţi dintr-un singur Duh .
ground
For the body does not consist of one member
Astfel [ Căci ], trupul nu este un singur mădular,
but of many .
ci mai multe .
If the foot should say,
Dacă piciorul ar zice:
“Because I am not a hand,
„Fiindcă nu sunt mână,
I do not belong to the body,”
nu sunt din trup”
that would not make it any less a part of the body.
– nu este pentru aceasta din trup?
And if the ear should say,
Şi dacă urechea ar zice:
“Because I am not an eye,
„Fiindcă nu sunt ochi,
I do not belong to the body,”
nu sunt din trup”
that would not make it any less a part of the body.
– nu este pentru aceasta din trup?
If the whole body were an eye,
Dacă tot trupul ar fi ochi,
where would be the sense of hearing?
unde ar fi auzul?
If the whole body were an ear,
Dacă totul ar fi auz,
where would be the sense of smell?
unde ar fi mirosul?
But as it is, n God arranged the members in the body,
Acum, dar, Dumnezeu a pus n mădularele în trup, pe fiecare
each one of them, o as he chose .
aşa cum o a voit El .
If all were a single member,
Dacă toate ar fi un singur mădular,
where would the body be?
unde ar fi trupul?
As it is, there are many parts, 1
Fapt este că sunt mai multe mădulare,
yet one body .
dar un singur trup .
The eye cannot say to the hand,
Ochiul nu poate zice mâinii:
“I have no need of you,”
„N-am trebuinţă de tine”;
nor again the head to the feet,
nici capul nu poate zice picioarelor:
“I have no need of you.”
„N-am trebuinţă de voi.”
progression
On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable,
Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the greater honor,
Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă.
and our unpresentable parts are treated with greater modesty,
Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
which our more presentable parts do not require .
pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite .
actionresult
But God has so composed the body,
[ Dar ] Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel,
giving greater honor to the part that lacked it,
ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
that there may be no division in the body,
pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup,
but that the members may have the same care for one another .
ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele .
If one member suffers,
Şi dacă suferă un mădular,
all suffer together;
toate mădularele suferă împreună cu el;
if one member is honored,
dacă este preţuit un mădular,
p all rejoice together .
toate mădularele se bucură împreună cu el .
Now q you are the body of Christ
[ Acum ] Voi p sunteţi trupul lui Hristos,
and individually r members of it .
şi fiecare, în parte, mădularele q lui .
And s God has appointed in the church first t apostles, second u prophets, third teachers, then v miracles, then w gifts of healing, x helping, y administrating, and v various kinds of tongues .
Şi Dumnezeu r a rânduit în Biserică, întâi, apostoli s ; al doilea, proroci t ; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor u ; apoi, pe cei ce au darul v tămăduirilor w , ajutorărilor x , cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi .
Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret?
Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
But z earnestly desire the higher gifts .
Umblaţi, dar y [totuși], după darurile cele mai bune .
And I will show you a still more excellent way .
Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună .
Jesus is Lord, in the Holy Spirit
The Trinity manifests through a variety of gifts, services and activities, all done for the common good of the Church.
Christ's Church is like a human body.
A body is not made up of one member, but of many.
Nevertheless, all members form but one body.
God made the body in this way, so that no division would exist in the body, but all members would have the same care for one another: in suffering and in honor.
Therefore you are the spiritual body of Christ, and each of you is absolutely necessary for the whole body to exist and to function as intended.
Even though God has appointed every member a proper place and not all members are of the same kind, yet you should earnestly desire spiritual gifts.
And there is even a more excellent way.
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.