Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
Duhul: felurite daruri, toate spre zidirea Bisericii
1 Corinteni 12:1-11
Shared 23/11/2018; Updated 24/11/2018
Author
Share / Groups / About Author
Partea 1/4
Partea 1/4
editing
NT
1 Corinthians 12:1-11
vdcc
esv
În ce priveşte o darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
Now m concerning spiritual gifts, 2 brothers, 3 I do not want you to be uninformed .
Când eraţi păgâni, ştiţi
You know that when you were pagans
că p vă duceaţi la idolii q cei muţi,
o you were led astray to p mute idols,
după cum eraţi călăuziţi.
however you were led .
actionmanner
temporal
De aceea vă spun
Therefore I want you to understand
că r nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice:
that q no one speaking in the Spirit of God
„Isus să fie anatema!”
ever says “ Jesus is r accursed!”
conditional
Şi nimeni s nu poate zice: „Isus este Domnul”
and s no one can say “ Jesus is Lord”
decât prin Duhul Sfânt.
except in the Holy Spirit .
negativepositive
ideaexplanation
inference
Sunt t felurite daruri ,
Now t there are varieties of gifts ,
dar este acelaşi u Duh ;
but [ it is ] u the same Spirit ;
concessive
sunt v felurite slujbe ,
and v there are varieties of service ,
dar este acelaşi Domn ;
but [ it is ] u the same Lord ;
sunt felurite lucrări ,
and there are varieties of activities ,
dar este acelaşi Dumnezeu , care w lucrează totul în toţi.
but it is u the same God who empowers them all in everyone .
series
Şi x fiecăruia i se dă arătarea Duhului
w To each is given the manifestation of the Spirit
spre folosul altora.
for the common good .
actionpurpose
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească y despre înţelepciune; altuia, să vorbească z despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia a , credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul b tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia c , puterea să facă minuni; altuia prorocia d ; altuia e , deosebirea duhurilor; altuia, felurite f limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
For to one is given through the Spirit the utterance of x wisdom, and to another the utterance of y knowledge according to the same Spirit , to another faith by the same Spirit , to another a gifts of healing[s] by the one Spirit , to another b the working of miracles , to another c prophecy , to another d the ability to distinguish between spirits , to another e various kinds of tongues , to another f the interpretation of tongues .
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh ,
All these are empowered by one and the same Spirit ,
care dă g fiecăruia în parte ,
g who apportions to each one individually
cum h voieşte.
h as he wills .
progression
"mute" (2c) contrasts with "speaking" (3b) and it shows what kind of God we have, alive and speaking, who reveals himself to us and also his instruction for us to live as it is pleasing to him. He is a good God.
v.1 se conectează cu întreaga secțiune unde tratează darurile spirituale, adică capitolele 12-14 .
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.