Preach the Word
2 Timothy 4
Arc.
Published May 5th, 2013
Share / Groups / About Author
Disclaimer
Arc
notes
Disclaimer
This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages. Additionally, the arc below was auto-converted from the arc created by the author (which used the old module), and so it is possible there are misplaced logical relationships.
notes 1452680589674 Disclaimer This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages. Additionally, the arc below was auto-converted from the arc created by the author (which used the old module), and so it is possible there are misplaced logical relationships.
Arc
2013-05-05 00:43:56
2013-05-05 12:20:52
editing
NT
2 Timothy 4
sbl
esv
Διαμαρτύρομαι
I charge you
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ,
in the presence of God and of Christ Jesus,
τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς,
[Christ] who is to judge the living and the dead,
καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
and by the appearing of [Christ]
καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
and by the kingdom of [Christ]:
κήρυξον τὸν λόγον,
preach the word;
ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως,
be ready in season and out of season;
ἔλεγξον,
reprove,
ἐπιτίμησον,
rebuke,
παρακάλεσον,
and exhort,
ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
with complete patience and teaching.
temporal
ideaexplanation
ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται,
For the time is coming when people will not endure sound teaching,
ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,
but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions,
καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν,
and will turn away from listening to the truth
ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
and wander off into myths.
σὺ δὲ
As for you,
νῆφε ἐν πᾶσιν,
always be sober- minded,
κακοπάθησον,
endure suffering,
ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ,
do the work of an evangelist,
τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
fulfill your ministry.
Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι,
For I am already being poured out as a drink offering,
καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν.
and the time of my departure has come.
τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι,
I have fought the good fight,
τὸν δρόμον τετέλεκα,
I have finished the race,
τὴν πίστιν τετήρηκα·
I have kept the faith.
λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος,
Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness,
ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής,
which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day,
οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ
and not only to me but
καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
also to all who have loved his appearing.
Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·
Do your best to come to me soon.
Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα,
For Demas, in love with this present world,
καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην,
has deserted me and gone to Thessalonica.
actionresult
Κρήσκης εἰς Γαλατίαν,
Crescens has gone to Galatia,
Τίτος εἰς Δαλματίαν·
Titus to Dalmatia.
Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ.
Luke alone is with me.
Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν
Get Mark and bring him with you,
γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν,
for he is very useful to me for ministry.
Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.
Tychicus I have sent to Ephesus.
τὸν φαιλόνην,
When you come,
ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε,
bring the cloak that I left with Carpus at Troas,
καὶ τὰ βιβλία,
also the books,
μάλιστα τὰς μεμβράνας.
and above all the parchments.
Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο—
Alexander the coppersmith did me great harm;
ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ—
the Lord will repay him according to his deeds.
ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
Beware of him yourself, for he strongly opposed our message.
Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο,
At my first defense no one came to stand by me,
ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον—
but all deserted me.
negativepositive
μὴ αὐτοῖς λογισθείη—
May it not be charged against them!
ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με,
But the Lord stood by me and strengthened me,
ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ
so that through me the message might be fully proclaimed
καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη,
and all the Gentiles might hear it.
progression
καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
So I was rescued from the lion’s mouth.
ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ
The Lord will rescue me from every evil deed
καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον·
and bring me safely into his heavenly kingdom.
ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
To him be the glory forever and ever. Amen.
Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν
Greet Prisca and Aquila,
καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.
and the household of Onesiphorus.
Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ,
Erastus remained at Corinth,
Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.
and I left Trophimus, who was ill, at Miletus.
Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν.
Do your best to come before winter.
Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος
Eubulus sends greetings to you,
καὶ Πούδης
as do Pudens
καὶ Λίνος
and Linus
καὶ Κλαυδία
and Claudia
καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
and all the brothers.
Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου.
The Lord be with your spirit.
ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν.
Grace be with you.
discourse
11367714636555 1367578160945 Arc 2013-05-05 00:43:56 2013-05-05 12:20:52 editing 4 NT 55 4 4 2 Timothy 4 sbl esv i1095993 i1095994 i1095995 i1095926 Διαμαρτύρομαι I charge you i1095996 i1095927 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, in the presence of God and of Christ Jesus, i1095928 τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, [Christ] who is to judge the living and the dead, i1095929 καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ and by the appearing of [Christ] i1095930 καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· and by the kingdom of [Christ]: i1095997 i1095931 κήρυξον τὸν λόγον, preach the word; i1095998 i1095932 ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, be ready in season and out of season; i1095999 i1095933 ἔλεγξον, reprove, i1095934 ἐπιτίμησον, rebuke, i1095935 παρακάλεσον, and exhort, i1095936 ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. with complete patience and teaching. temporal 1 1 ideaexplanation 1 i1096000 i1095937 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, For the time is coming when people will not endure sound teaching, i1095938 ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, i1095939 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, and will turn away from listening to the truth i1095940 ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. and wander off into myths. i1096001 i1095941 σὺ δὲ As for you, i1095942 νῆφε ἐν πᾶσιν, always be sober- minded, i1095943 κακοπάθησον, endure suffering, i1095944 ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, do the work of an evangelist, i1095945 τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. fulfill your ministry. i1096002 i1096003 i1095946 Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, For I am already being poured out as a drink offering, i1095947 καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν. and the time of my departure has come. ideaexplanation 1 i1096004 i1095948 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, I have fought the good fight, i1095949 τὸν δρόμον τετέλεκα, I have finished the race, i1095950 τὴν πίστιν τετήρηκα· I have kept the faith. i1096005 i1095951 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, i1096006 i1095952 ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, i1095953 οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ and not only to me but i1095954 καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. also to all who have loved his appearing. ideaexplanation 1 i1096007 i1095955 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· Do your best to come to me soon. i1096008 i1096009 i1095956 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, For Demas, in love with this present world, i1095957 καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, has deserted me and gone to Thessalonica. actionresult 2 i1095958 Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Crescens has gone to Galatia, i1095959 Τίτος εἰς Δαλματίαν· Titus to Dalmatia. i1095960 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Luke alone is with me. i1096010 i1095961 Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν Get Mark and bring him with you, i1095962 γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν, for he is very useful to me for ministry. ideaexplanation 1 i1095963 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. Tychicus I have sent to Ephesus. i1096011 i1095964 τὸν φαιλόνην, When you come, i1095965 ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, i1095966 καὶ τὰ βιβλία, also the books, i1095967 μάλιστα τὰς μεμβράνας. and above all the parchments. i1096012 i1096013 i1096014 i1095968 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο— Alexander the coppersmith did me great harm; i1095969 ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ— the Lord will repay him according to his deeds. actionresult 2 i1095970 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message. ideaexplanation 1 1 i1096015 i1096016 i1095971 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, At my first defense no one came to stand by me, i1095972 ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον— but all deserted me. negativepositive 2 i1095973 μὴ αὐτοῖς λογισθείη— May it not be charged against them! ideaexplanation 1 1 i1096017 i1095974 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, But the Lord stood by me and strengthened me, i1096018 i1095975 ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ so that through me the message might be fully proclaimed i1095976 καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, and all the Gentiles might hear it. progression i1095977 καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. So I was rescued from the lion’s mouth. i1096019 i1096020 i1095978 ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ The Lord will rescue me from every evil deed i1095979 καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· and bring me safely into his heavenly kingdom. progression i1095980 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. To him be the glory forever and ever. Amen. i1096021 i1095981 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν Greet Prisca and Aquila, i1095982 καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. and the household of Onesiphorus. i1096022 i1095983 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Erastus remained at Corinth, i1095984 Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. and I left Trophimus, who was ill, at Miletus. i1095985 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Do your best to come before winter. i1096023 i1095986 Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος Eubulus sends greetings to you, i1095987 καὶ Πούδης as do Pudens i1095988 καὶ Λίνος and Linus i1095989 καὶ Κλαυδία and Claudia i1095990 καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. and all the brothers. i1095991 Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. The Lord be with your spirit. i1095992 ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν. Grace be with you. 1 1 1 sbl 25 esv 25 a 50 80 80 discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.