Author
p1lgr1m.one
Δούλος Ιησού Χριστού: Wretched man that I am! Yet God saved me nonetheless. Such amazing love!!!
User since 2015
p1lgr1m.one's published pages
How much do you trust the LORD?
Psalms 131:1-3
Who do you turn to for protection? Can you count on him?
Psalms 121:1-8
Not everyone is a child of God. Are you?
John 1:9-13
God did everything!!!
Ezekiel 36:24-28
Submit to those in authority: God appointed them. Love one another: it’s the essence of the law. Live uprightly for Jesus: the time is near.
Romans 13:1-14
Don’t go against God by resisting the governing authorities whom God Himself appointed for His purposes, submit to them.
Romans 13:1-7
Need direction on the way to life? Enter by the narrow gate!
Matthew 7:13-14
Both Adam and Eve gave way to temptation. "Many a dangerous temptation comes to us in fine gay colors, that are but skin-deep." M. Henry
Genesis 3:1-24
God designed your salvation, carried it out and made sure you persevere to the end. Praise him!
Ephesians 1:3-14
Is there hope for the discouraged? From where does this hope come?
Psalms 43:1-5
What is the right perspective regarding spiritual gifts?
Romans 12:3-8
What has standing firm got to do with worship?
Psalms 15
What are the marks of a genuinely happy person?
Psalms 1:1-6
Magnifying the law in his teachings, how did Jesus define adultery?
Matthew 5:27-30
Better together? How exactly?
Ecclesiastes 4:9-12
Magnifying the law in his teachings, how did Jesus define murder?
Matthew 5:21-26
Having been restored into a right relationship with God, what can the elect expect?
Romans 8:31-39
What exactly do I have to do to fulfill the Great Commission? How am I to do it? Why should I do it?
Matthew 28:18-20
How does the Apostle Paul view a worker of God?
Titus 1:1-4
What is the essence of a transformed mind?
Romans 12:1-2
What was the apostle John's advice to first century believers with regards to heretics?
2 John 1-13
As believers, what is our responsibility to faithful ministers of the Gospel?
3 John 1-15
Are believers saved by their good works?
Ephesians 2:8-10
Why did Paul command Timothy, his apprentice pastor, to preach the Word?
2 Timothy 3:16-4:5
What should a church look for in an elder?
1 Timothy 3:1-7
How can elders faithfully carry out the task of shepherding believers entrusted to them?
1 Peter 5:1-4
Submit to authorities to silence accusers; live freely as God's slave.
1 Peter 2:13-17
view all (28 total)
Perfect Righteousness
Matthew 5:17-20
How righteous do I have to be to enter the Kingdom of Heaven?
#PerfectRighteousness
#GreatInTheKingdom
#SermonOnTheMount
Published August 25th, 2017; Updated August 26th, 2017
Author
Share / Groups / About Author
Matthew 5:17-20
NET
Main point summary
Bracket
lookup
Matthew 5:17-20 NET
NT
Matthew 5:17-20
net
Fulfillment of the Law and Prophets 17 “Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish these things but to fulfill them. 17 18 I 18 tell you the truth, 19 until heaven and earth pass away not the smallest letter or stroke of a letter 20 will pass from the law until everything takes place. 19 So anyone who breaks one of the least of these commands and teaches others 21 to do so will be called least in the kingdom of heaven, but whoever obeys them and teaches others to do so will be called great in the kingdom of heaven. 20 For I tell you, unless your righteousness goes beyond that of the experts in the law 22 and the Pharisees, 23 you will never enter the kingdom of heaven.
notes
Main point summary
Because one's eternal destiny - admittance or rejection into God's Kingdom - depends upon the attainment of perfect, not outward, righteousness, the one therefore who keeps the Law (which will remain until all in it is accomplished) and teaches others to do likewise is called great in the Kingdom of Heaven. That is what Jesus exactly did - teach and fulfill the Law.
Bracket
Matthew 5:17-20
esv
na28
ripv
p “Do not think
Μὴ νομίσητε
“Diyo ipagarup
that I have come to abolish q the Law or the Prophets;
ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας•
nga umayko waswasen ti Linteg ni Moises ken dagiti pannursuro dagiti profeta.
ideaexplanation
I have not come to abolish them
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι
Diak immay tapno waswasek dagitoy
but r to fulfill them.
ἀλλὰ πληρῶσαι.
no di ket tapno ibanagko ida.
negativepositive
For truly, I say to you,
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν•
Laglagipenyo
s until heaven and earth pass away,
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ,
a bayat ti panagpaut ti langit ken daga,
not an iota, not a dot, will pass from the Law
ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου,
dinto mapukaw ti uray maysa a tulnek wenno kabassitan a paset ti Linteg,
until all is accomplished.
ἕως ἂν πάντα γένηται.
agingga a matungpalda amin.
temporal
conditional
ground
t Therefore whoever relaxes u one of the least of these commandments
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων
Isut' gapuna a ti mangsalungasing iti kabassitan kadagiti bilbilin
and teaches others to do the same
καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους,
ken mangisungsong kadagiti dadduma nga agsalungasing met,
progression
will be called least v in the kingdom of heaven,
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν•
isunto ti kanumoan iti Pagarian ti Langit.
actionresult
but whoever does them
ὃς δʼ ἂν ποιήσῃ
Ngem ti siasinoman nga agtungpal iti Linteg
and teaches them
καὶ διδάξῃ,
ken mangisuro pay kadagiti sabali tapno agtungpalda met,
will be called great v in the kingdom of heaven.
οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
isunto ti natan-ok iti Pagarian ti Langit.
inference
For I tell you,
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Ngarud, ibagak kadakayo:
unless your righteousness exceeds w that of the scribes and Pharisees,
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
[20c+] makastrekkayto iti Pagarian ti Langit
you x will never enter the kingdom of heaven.
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
[20b] no napaspasnek ti panagtulnogyo iti pagayatan ti Dios ngem ti panagtungpal dagiti Fariseo ken dagiti mamaestro iti Linteg.”
na28
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.